About

SUYSE: Starting Up Young Social Entrepreneurs

Social start-ups are led by social entrepreneurs: they generate social value (watching for the rights and interests of the most vulnerable people; responding to ecological crisis; eradicating discrimination against certain social groups, hunger, etc). These approaches promote sustainable solutions in the short and long-term.

Objectives of the project are:
To strengthen the entrepreneurial spirit; to offer training and guidance to provide the participants with an introduction on how to start up socially as well as to increase the sense of initiative and entrepreneurship; with the aim to lower the unemployment rate among young people, and therefore, contribute to their labor and social inclusion

Intelectual outputs

Co-developed methodology

Innovative training methodology on how to start up a social start-up combining e-learning, tutorship and internships.

Modules content

5 modules: Introduction to social entrepreneurship. Your idea. Product Development & Project Planning. Starting up and leadership/marketing. Business Plan development

Training platform

An educational online social platform where the online modules of the co-developed training methodology are ready for participants

European certificate

A certification adding the knowledge of the different partners participating in SUYSE

Training guide

Guide for trainers for following methodology and contents in other contexts

Mooc Course
Open online training addressed to trainers, coordinators or directors willing to replicate the innovative training methodology

Проект “Стартиране на младежко социално предприемачество”, SUYSE

Социалните стартапи се ръководят от социални предприемачи: те генерират социална стойност (съблюдаване правата и интересите на уязвими групи от обществото, предотвратяване на екологични кризи, елиминиране на дискриминацията срещу определени социални групи, глад и т.н.). Тези подходи насърчават намиране на устойчиви решения на социални проблеми в краткосрочен и дългосрочен план.

Цели на проекта:
Да стимулира предприемаческия дух; да предложи обучение и ориентира участниците как да стартират социален бизнес, да насърчи инициативността и предприемачеството; да намали безработицата, да допринесе за заетостта и социалното включване на младежите

Интелектуални продукти

Разработена съвместно методология
Иновативна методология за обучение за стартиране на социално предприятие, комбинираща електронно обучение, наставничество и стажуване.

Съдържание на модулите:
5 модула: Въведение в социалното предприемачество. Вашата идея. Разработване на продукт и планиране. Стартиране, лидерство / маркетинг. Разработване на бизнес план.

Обучителна платформа
Образователна онлайн социална платформа, в която онлайн модулите на съвместно разработената методология са достъпни за участниците.

Европейски сертификат
Сертифицирането обединява знанията на различните партньорите по проект SUYSE.

Ръководство за обучение
Ръководство за обучителите за следване на методологията и съдържанието.

Безплатно онлайн обучение
Безплатно онлайн обучение, насочено към обучители, координатори или директори, желаещи да приложат методологията.

SUYSE: Starting Up Young Social Entrepreneurs

Le start-up sociali sono guidate da imprenditori sociali: generano valore sociale (considerando i diritti e gli interessi delle persone più vulnerabili; rispondendo alla crisi ecologica; sradicando la discriminazione nei confronti di alcuni gruppi sociali, ecc). Questi approcci promuovono soluzioni sostenibili nel breve e lungo termine.

Gli obiettivi del progetto sono:
Rafforzare lo spirito imprenditoriale; offrire formazione e orientamento per fornire ai partecipanti un’introduzione su come avviare un‘attività “sociale” oltre che per aumentare il loro senso di iniziativa e imprenditorialità; infine, di abbassare il tasso di disoccupazione tra i giovani, e quindi, contribuire alla loro inclusione sociale e lavorativa.

Prodotti Intellettuali:

Co-sviluppo della Metodologia

Una metodologia formativa innovativa su come avviare una startup sociale e che unisca e-learning, tutoraggio e pratica in azienda.

Contenuto dei Moduli

5 moduli formativi: Introduzione all’imprenditorialità sociale. La tua idea. Sviluppo del prodotto & pianificazione del progetto imprenditoriale. Avvio e leadership/marketing. Sviluppo del Business Plan.

Piattaforma di apprendimento Online

Una piattaforma sociale ed educativa di apprendimento online in cui i 5 moduli della metodologia formativa co-progettata saranno a disposizione dei partecipanti.

Certificato Europeo

Una certificazione che incrementi la qualificazione dei partners che lavorano in SUYSE

Guida Formativa

Una guida formativa rivolta ai formatori utile per poter seguire la metodologia e il suo contenuto in altri contesti

Corso Mooc

Formazione online attraverso piattaforme “Open-source Mooc” (Libere da licenze) e rivolte a formatori, coordinatori o direttori che vogliano replicare la metodologia formativa innovativa.

SUYSE: Starting Up Young Social Entrepreneurs

Les start-ups socials estan liderades per emprenedors/es socials: generen valor social (amb atenció als drets i interessos dels grups més vulnerables, responent a les crisis ecològiques; eradicant la discriminació contra determinats grups socials, etc.)
Aquests enfocaments promouen solucions sostenibles a curt i llarg termini.

Els objectius del projecte són:
Enfortir l’esperit emprenedor; oferir formació i una guia a fi de proporcionar pautes introductores a les persones participants de com emprendre socialment, així com d’incrementar el seu sentit d’iniciativa i emprenedoria i, per ant, contribuir a la seva inclusió social i laboral

Productes intel·lectuals

Metodologia co-desenvolupada

Una metodologia de formació innovadora sobre com iniciar una start-up social que combina e-learning, tutories, i pràctiques en empreses.

Contingut dels mòduls

Una plataforma educativa online on els mòduls online de la metodologia co-desenvolupada de formació estaran a disposició.

Certificat Europeu

Una certificació que aglutina el coneixement de les diferents organitzacions sòcies que treballen en el projecte SUYSE

Guia de formació

Una guia de formació per a persones formadores per seguir la metodologia i els seus continguts en altres contexts.

Un curs MOOC

Formació online en obert adreçada a persones formadores, coordinadores o directores que vulguin replicar la metodologia de formació innovadora.

SUYSE: Starting Up Young Social Entrepreneurs

Las start-ups sociales están lideradas por emprendedores y emprendedoras sociales: generan valor social (estando atentos/as a los derechos e intereses de los grupos más vulnerables, respondiendo a las crisis ecológicas; erradicando la discriminación contra ciertos grupos sociales, etc.). Tales enfoques promueven soluciones sostenibles a corto y largo plazo.

Los objetivos del proyecto son:
Fortalecer el espíritu emprendedor; ofrecer formación y guía para introducir a las personas participantes a cómo emprender socialmente así como a incrementar su sentido de la iniciativa y emprendeduría y, por lo tanto, contribuir a su inclusión social y laboral.

Productos intelectuales

Metodología co-desarrollada

Una metodología de formación innovadora sobre cómo iniciar una start-up social que combina e-learning, tutorías y prácticas en empresas.

Contenido de los módulos

Una plataforma educativa online donde los módulos online de la metodología co-desarrollada de formación estarán a disposición

Certificado Europeo

Una certificación que agrega el conocimiento de las diferentes organizaciones socias que trabajan en SUYSE

Guía de formación

Una guía de formación para personas formadoras para seguir la metodología y sus contenidos en otros contextos

Un curso MOOC

Formación online en abierto dirigida a las personas formadoras, coordinadoras o directoras que quieran replicar la metodología de formación innovadora